V případě Vašeho skutečného zájmu o spolupráci se společností RENTA TREND s.r.o. při výstavbě rodinného domu, vyplňte prosím následující formulář. Děkujeme

Formulář níže nezavazuje toho, kdo jej vyplnil a odeslal k jakémukoliv finančnímu plnění anebo jiným závazkům. Slouží výhradně ke sběru identifikačních údajů, které obsahuje karta klienta Holdingu RENTA TREND. Vyplněním tohoto formuláře odpadne většina telefonátů, kdy člen realizačního týmu "doplňuje" údaje potřebné pro jeho úkon/y. Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami pravidel zpracování osobních údajů. Toto vyžaduje směrnice GDPR...


PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Provozovatel, jakožto správce osobních údajů poptávajících službu/y, či informující se postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), zákonem o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
 2. Spolu s vyplněním jakéhokoliv kontaktního formuláře je Zákazník vyzván k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písem a) Nařízení a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Provozovatel podle následujících pravidel zpracovává osobní údaje Zákazníků, a to konkrétně jména, názvy firem, IČ, telefonní čísla, adresy elektronické pošty, IP adresy. Zpracování je v souladu se zásadou minimalizace a účelového omezení v rozsahu těchto bodů. Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.
 4. Účelem zpracování osobních údajů Zákazníků Provozovatelem je řádné zajištění anebo zprostředkování poskytování služeb mezi Zákazníky a Provozovatelem anebo mezi Zákazníky a Firmami.
 5. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníků po dobu 5 let od okamžiku, kdy je Zákazník Provozovateli předal.
 6. Provozovatel je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zpracováním je rovněž oprávněn pověřit třetí osobu, se kterou bude mít vždy uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 Nařízení.
 7. Zákazník souhlasí s poskytnutím osobních údajů Provozovateli, jeho spolupracujícím Firmám a partnerským serverům Provozovatele.
 8. Poptávající/Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět přesně, úplně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně těchto osobních údajů.
 9. Zákazník si je vědom svých práv souvisejících se zpracováním osobních údajů, konkrétně práv dle čl. 15 - 22 Nařízení, zejména právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 10. Zákazník potvrzuje, že má bydliště v zemi, která je členským státem EU a současně potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu.
 11. Zákazník uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele a partnerských serverů skrze e-mail, prostřednictvím SMS a nebo telefonicky, a to na dobu 2 let od okamžiku, kdy je Poptávající/Zákazník předal.
 12. Zákazník má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na e-mailové info@rentatrend.cz nebo přímo v e-mailu s obchodním sdělením.
 13. Pro případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů je možno použít e-mailovou adresu info@rentatrend.cz .

V případě jakýchkoliv nejasností, či potřeby doplnění informací k vyplnění formuláře, kontaktujte nás na telefonním čísle

602 632 944