CO JE V CENĚ


Varianta YTONG - HELUZ + dodatečné zateplení

Příprava staveniště

 • Příprava staveniště nutná pro realizaci.
 • Zemní práce nutné před realizací stavby.
 • Vytyčení stavby dle PD.
 • Usazení na pozemek dle PD.

Základy a základová deska

 • Vyhloubení a vylití základových pasů včetně realizace potřebných průchodek dle PD.
 • Vyzdění a vybetonování ztraceného bednění nad úrovní základových pasů - výšky dle PD.
 • Vlastní betony základové desky včetně ležatých rozvodů kanalizace a vyústění průchodek.
 • Hydroizolace lepenkou - maximálně STŘEDNÍ RADONOVÉ RIZIKO.

Svislé konstrukce

 • Vyzdění veškerého nosného zdiva.
 • Obvodové sklepní zdivo ZB popřípadě SILKA.
 • Varianta HELUZ - HELUZ PLUS 30 tl.300mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO včetně systémových  překladů + dodatečné zateplení viz. úprava vnějších zdí.
 • Vyzdění vnitřních příček: HELUZ 11,5 na lepidlo včetně nenosných překladů.

Varianta YTONG

 • YTONG P2 - 400 tl.300mm NA CELOPLOŠNÉ LEPILO včetně systémových  překladů + dodatečné zateplení viz. úprava vnějších zdí.
 • Vyzdění vnitřních příček -  YTONG tl.100 na lepidlo včetně nenosných překladů.
 • Vyhotovení železobetonového obvodového věnce nad nosným zdivem ve 2NP, sloužící taktéž pro ukotvení střešní konstrukce.

Vodorovné konstrukce

 • Strop 1.PP a 1.NP - předpjaté dutinové panely dle PD včetně žel.bet. obvodového věnce.
 • Schodiště - 1. železobetonové samonosné schodiště obložené dlažbou do 300 Kč/m2 bez listel a lišt, 
 • Schodiště - 2. samonosné celodřevěné otevřené schodiště se standardním celodřevěným zábradlím - materiál dub, buk s bezbarvým lakem.

Zastřešení stavby

 • Krovy - příhradové vazníky s přesahy pobitými palubkami s bezbarvým lakem.
 • Tašky - KM-BETA klasik včetně všech potřebných doplňků - ČERVENÁ, ČERNÁ A HNĚDÁ BARVA BARVA.

Okapy, svody a oplechování

 • Pobarvený plech okapní svody budou zakončeny nad úrovní rostlého terénu.
 • Hromosvod - dle elektro projektu.

Zdravotechnika

 • Voda - rozvody podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů dle PD a zaslepeny. Hlavní přívod vody k vodoměrné šachtě do 10m.
 • Výroba teplé užitkové vody zabezpečí bojler 160 l.
 • Kanalizace - rozvody podlahách a zdech přivedené na místo připojení zařizovacích předmětů a zaslepeny. Hlavní přívod kanalizace k revizní kanalizační šachtě do 10m.

Zařizovací předměty zdravotechniky

 • 2 x standardní WC kombi v ceně včetně ovládacího zařízení do 2.500 Kč / kus včetně DPH.
 • 4 x umyvadlo včetně baterie v ceně do 2.500 Kč / kus včetně DPH.
 • 2 x sprchový kout stavebnice s vlastní baterií v celkové ceně do 8.000,- /kus včetně DPH
 • 2 x vana včetně baterie v ceně do 6.500,- /kus včetně DPH

Ústřední topení

 • Zdrojem tepelné energie bude elektrokotel dle PD. Vlastní vytápění bude zabezpečeno celoplošným podlahovým vytápěním bez systémových desek - kotvení do podlahového polystyrénu na skoby. Mechanický pákový rozdělovač okruhů v systémové skříni.

Elektroinstalace

 • Veškeré rozvody kabeláže ve zdech a podlahách pro zásuvky, osvětlení, varnou desku, taktéž pro 1 x vnější zásuvku na 220V a 380V.
 • V místě zásuvek a vypínačů krabice s kabeláží připravené pro jejich instalaci.
 • V místě světel kabeláž ze stropu připravená pro napojení daného osvětlení.
 • V místě připojení varné desky krabice s kabeláží pro připojení.
 • V místě Bojleru krabice s kabeláží pro připojení.
 • Vnitřní domovní rozvaděč s potřebnými jističi dle PD.
 • Přivedení silového kabelu k vnějšímu rozvaděči RM do 10m.
 • Osazení vypínačů a zásuvek modelu KLASIK výrobce ABB standard bílé barvy.
 • Vlastní osvětlovací zařízení (lustry, svítidla, bodovky atd.) nejsou součástí dodávky.
 • Počty zásuvek a světel jsou počítány dle PD v nižším standardu.

Výplně stavebních otvorů

 • Vnějších - Okna, balkónové dveře VEKRA
 • Provedení - plastové 5-ti komorová profil PRIMA
 • Barevnost - vnější a vnitřní barva bílá stejná barevnost vnějších plechových a vnitřních plastových parapetů
 • Zasklení - trojsklo bez okrasných vnitřních příček

Vchodové dveře

 • Stejného systému jako okna s kováním vchodových dveří v patřičném profilu, výplň Izolační trojsklo popřípadě hladká deska

Střešní okna

 • jsou li neprojektovány ROTO, VELUX základní

Garážová vrata

 • pokud je součástí stavby garáž - rolovací s el. pohonem na dálkové ovládání bílé do 26.000,- bez DPH/kus/stavební otvor

Vnitřní dveře

 • Vnitřní dveře s obložkami - SAPELI STANDARD Model 10, 30, 40, 50, 60 a 65
 • Vybavení - Standardní bezpříplatkové
 • Sklo - dle výběru k danému tipu bezpříplatkové
 • Povrch dveří i obložek - fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, hruška, bělený dub, olše, teak, wenge
 • Obložky - folie základního bezpříplatkového provedení potřebného tipu a materiálu ve vybrané barevnosti
 • Zámkový set a kliku - Z důvodu velkého výběru dodá investor sám, popřípadě bude řešena dodávka jako vícepráce

Finální úpravy povrchů zdí, stropů a schodiště

 • Vnější zdivo - Pohledová boční strana základové desky obložená tepelnou izolací XPS tl.40mm ve viditelných částech natažená lepidlo + perlinka a okrasná zrnitá kamenitá fasáda
 • Vnější nosné zdivo - fasádní polystyrén EPS-F 70 tl.150mm + perlina + lepidlo + fasádní akrilátová omítka bílé barvy zrnitosti 1mm (točená)
 • Vnitřní zdivo - VC malta + štuk popřípadě perlina+lepidlo+štuk
 • Podhled stropů 1.NP - Sádrokartón začištěný + s tepelnou izolací vatou URSA tl.260mm

Betonové mazaniny finálních podlah

 • Podkladová tepelná izolace EPS-S dle PD a vlastní betony strojem hlazené

Vnitřní vymalování

 • Bílou barvou PRIMALEX

Finální podlahy

 • Koupelny (popřípadě koupelny s WC): keramická dlažba a obklad do výšky stropů v ceně do 300,-/m2 včetně DPH bez lišt a listel
 • Samostatné WC, zádveří a technické místnosti - keramická dlažba se soklem 8cm v ceně do 300,-/m2 včetně DPH bez liš a listel
 • Ostatní - linoleum popř. koberce v katalogové ceně do 300,-/m2 včetně DPH

CO NENÍ V CENĚ


Varianta YTONG - HELUZ + dodatečné zateplení

Součástí dodávky nejsou 

 • Nízkonapěťové, televizní a datové rozvody.
 • Kanalizační rozvody, rozvody TUV + SUV a elektro související s kuchyňskou linkou budou rozvedeny do předpokládaného místa připojení a zaslepeny.

SLOVNÍK POJMŮ

Autorský dozor

 • Autorský dozor je činnost zpracovatele dokumentace (projektanta) ke stavebnímu povolení nebo dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu jsou zapisovány do stavebního deníku. Autorský dozor je zajišťován Objednatelem.

Celková sjednaná cena díla

 • Je souhrnem cen jednotlivých sjednaných částí předmětu plnění. Je nutné vždy vymezit, zda jde o cenu s DPH nebo bez, dále vymezit podmínky případné změny ceny.

Elektronická forma projektové dokumentace

 • Elektronickou formu projektové dokumentace tvoří datové soubory, které jsou umístěny na jednom či více datových nosičích, či cloudech. 
 • Textová část projektové dokumentace je ve formátu běžných textových editorů (soubory s příponou TXT, RTF, DOC). 
 • Výpočtová část (např. výkaz výměr) je zpracována ve formátu obvyklých tabulkových procesorů (soubory s příponou, XLS). 
 • Výkresová část je zpracována v obvyklých konstrukčních CAD systémech (soubory s příponou DWG, DXF). Předpokládá se otevřená forma souborů, která umožňuje tisk a editaci obsahu.

Havárie

 • Havárie je stav díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.)

HSV - hlavní stavební výroba

Jedná se o hrubou stavbu objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství.

Individuální vyzkoušení

 • Individuálním vyzkoušením technologického zařízení se rozumí provedení vyzkoušení každého elementu jednotlivě (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže.

Inženýrská činnost - INŽENÝRING

 • je zajišťování postupu výstavby a jeho strategické řízení od předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní stavbu až po zakončení stavby a její předání.

Komplexní vyzkoušení

 • Komplexním vyzkoušením technologického zařízení prokazuje Zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně ukončeno, je kvalitní a bude schopno Zkušebního provozu.

Manažer stavby

 • Je klíčovým manažerem stavební firmy, svrchovaně odpovědným za stavbu. Podle jejího rozsahu a náročnosti je až v roli vrcholového manažera s nároky na rozhled, řízení financí a obchodní zdatnost, při zachování vysokých nároků na technickou odbornost a operační zdatnost při řízení stavebních procesů.

Méněpráce

jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu díla a ve sjednané ceně a

 • Objednatel na jejich provedení netrvá anebo je se souhlasem zhotovitele vyloučil z předmětu smlouvy. 
 • Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné k řádnému dokončení díla.
 • Nemusí být provedeny, protože projektová dokumentace tyto práce obsahovala v důsledku požadavku klienta, který své požadavky dodatečně změnil.
 • Nesmí být provedeny z rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy.

Nedodělky

 • Nedodělky jsou nedokončené konstrukce nebo práce oproti rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací a smlouvou definovaným předmětem plnění.

Podzhotovitel

 • Podzhotovitel je právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele na základě samostatné smlouvy o dílo.

Položkový rozpočet

 • Je úplný soubor finančně ohodnocených položek, odpovídajících stavbě, stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, obvykle na úrovni položek stavebních a montážních prací, stavebních materiálů.

Projektová dokumentace

 • Obecně se Projektovou dokumentací podle Stavebního zákona rozumí zpracování územně-plánovací dokumentace a dále dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně statických a dynamických výpočtů konstrukcí staveb.
 • Projektová dokumentace stavu skutečného provedení díla.
 • Projektovou dokumentací stavu skutečného provedení díla se rozumí Projektová dokumentace, do níž jsou zakresleny všechny změny, ke kterým při provádění díla došlo včetně textové části, kde je uveden popis důvodů proč ke změnám došlo a kde jsou uvedeny i podpisy osob, které provedení změn odsouhlasily (případně odkazy na jiné písemné záznamy, kde k souhlasu ke změnám došlo).

Stavební dozor

 • Stavebním dozorem se rozumí odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí, je vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.

Staveniště

 • Staveništěm se rozumí prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci pro stavěné objekty a pro předpokládané zařízení staveniště. Staveniště předává zhotoviteli objednatel.

Vada

 • Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených Projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy (normami).

Vícepráce

Vícepráce jsou práce, činnosti nebo dodávky nezahrnuté v předmětu díla ani ve sjednané ceně a 

 • Objednatel na jejich provedení trvá nebo si je dodatečně vyžádal. 
 • Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k řádnému dokončení díla. 
 • Musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahovala v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace.
 • Musí být provedeny z rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy.

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

 • Jedná se o náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby.

Vyšší moc

 • Vyšší moc vystihuje okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické a povětrnostní podmínky  apod.